สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย

  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • สมดุลเคมี
  • สมบัติของแก๊ส

เนื้อหาในหน่วยนี้ประกอบด้วยการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การอธิบายการเกิดปฏิกิริยาด้วยทฤษฎีการชน ผลของพลังงานก่อกัมมันต์ที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา รวมถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ คือ ความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ในระบบปิดจะเกิดสภาวะสมดุล เรียกว่า สมดุลพลวัต สำหรับสมดุลพลวัตของปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้เรียกว่าสมดุลเคมี ณ ภาวะสมดุลความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงที่ สมดุลเคมีอาจถูกรบกวนได้โดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดันหรืออุณหภูมิ ซึ่งปฏิกิริยาเคมีจะปรับตัวไปในทิศทางที่ลดผลของการรบกวนเพื่อเข้าสู่สมดุลอีกครั้งตามหลักของ เลอชาเตอลิเอ

เนื้อหาประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมลของแก๊ส อธิบายได้ด้วยกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ความสัมพันธ์เหล่านี้นำไปสู่กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สอุดมคติ ซึ่งสามารถอธิบายในระดับอนุภาคได้ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การคำนวณความดันย่อยของแก๊สผสมตามกฎความดันย่อยของดอลตัน และอธิบายการแพร่ของแก๊สตามกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม